JURIDISCHE MEDEDELING

WET VAN DE DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (LSSI)

De verantwoordelijke stelt dit document ter beschikking van de gebruikers, waarmee hij wil voldoen aan de verplichtingen van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), en om alle gebruikers van de website te informeren over wat ze zijn. .

Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich ertoe de hierin uiteengezette bepalingen en elke andere wettelijke bepaling die van toepassing is, in acht te nemen en strikt na te leven.

COMUSAV WERELDWIJD behoudt zich het recht voor om elke vorm van informatie die op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder dat er enige verplichting bestaat om vooraf kennisgeving te doen of gebruikers op de hoogte te stellen van deze verplichtingen, waarbij de publicatie op de website als voldoende wordt beschouwd.

 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bedrijfsnaam: COMUSAV MUNDIAL

SAN NICOLAS DE GARZA, NUEVO LEON-MEXICO-

 1. OBJECT

Via de Website bieden wij Gebruikers de mogelijkheid toegang te krijgen tot informatie over onze diensten.

 1. PRIVACY EN GEGEVENSVERWERKING

Wanneer het nodig is om persoonlijke gegevens te verstrekken om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud of diensten, garanderen Gebruikers de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid ervan. Het bedrijf zal deze gegevens de overeenkomstige geautomatiseerde behandeling geven op basis van de aard of het doel ervan, in de voorwaarden die worden vermeld in het gedeelte Privacybeleid.

 1. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat alle inhoud die op de Web Space wordt weergegeven en in het bijzonder ontwerpen, teksten, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, knoppen, software, handelsnamen, handelsmerken of andere tekens die industrieel en/of commercieel kunnen worden gebruikt, onderworpen aan Intellectuele Eigendomsrechten en alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens, alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, op de inhoud en/of enige andere elementen ingevoegd in de pagina, die het exclusieve eigendom zijn van het bedrijf en/of derden, die het exclusieve recht hebben om ze in economisch verkeer te gebruiken. Om al deze redenen verbindt de Gebruiker zich ertoe om dergelijke inhoud niet te reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar te stellen of op enige andere manier openbaar te communiceren, te transformeren of te wijzigen, waardoor het bedrijf onschadelijk wordt gemaakt voor elke claim die voortvloeit uit de schending van dergelijke verplichtingen. Toegang tot de Webruimte houdt in geen geval enige vorm van afstand, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van genoemde rechten in, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Webruimte verlenen de Gebruikers geen ander recht van gebruik, HR, wijziging, exploitatie, reproductie, distributie of openbare communicatie van de Webruimte en/of de Inhoud ervan, anders dan hierin uitdrukkelijk voorzien. Elk ander gebruik of andere exploitatie van rechten is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming die specifiek voor dit doel wordt verleend door het bedrijf of de derde eigenaar van de betrokken rechten.

De inhoud, teksten, foto's, ontwerpen, logo's, afbeeldingen, computerprogramma's, broncodes en, in het algemeen, elke intellectuele creatie die in deze Ruimte bestaat, evenals de Ruimte zelf als geheel, als een multimediaal artistiek werk, zijn beschermd als auteursrechten door de wetgeving op intellectueel eigendom. Het bedrijf is de eigenaar van de elementen waaruit het grafische ontwerp van de Web Space bestaat, de menu's, navigatieknoppen, de HTML-code, de teksten, afbeeldingen, texturen, grafische afbeeldingen en alle andere inhoud van de Web Space of in ieder geval , heeft de bijbehorende autorisatie voor het gebruik van genoemde elementen. De inhoud die in de Webruimte wordt aangeboden, mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, noch worden verzonden, noch worden opgenomen door een systeem voor het ophalen van informatie, in welke vorm of op welke manier dan ook, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van de bovengenoemde Entiteit.

Evenzo is het verboden om het "auteursrecht" te onderdrukken, te ontwijken en/of te manipuleren, evenals de technische beschermingsmiddelen of enige informatiemechanismen die de inhoud kan bevatten. De gebruiker van deze webruimte verbindt zich ertoe de uiteengezette rechten te respecteren en elke actie te vermijden die hen zou kunnen schaden, waarbij het bedrijf zich in elk geval de uitoefening van alle middelen of juridische stappen voorbehoudt ter verdediging van zijn legitieme intellectuele en industriële eigendomsrechten .

 1. VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER VAN DE WEBRUIMTE

De gebruiker gaat akkoord met:

Correct gebruik maken van de Webruimte, de inhoud en diensten, in overeenstemming met: de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Webruimte; moraliteit en algemeen aanvaarde goede gewoonten en openbare orde.

Bied alle middelen en technische vereisten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de webruimte.

Geef waarheidsgetrouwe informatie bij het invullen van de formulieren in de Web Space met uw persoonlijke gegevens en houd deze te allen tijde up-to-date zodat deze te allen tijde reageert op de werkelijke situatie van de Gebruiker. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen en voor de schade die wordt toegebracht aan het bedrijf of derden als gevolg van de verstrekte informatie.

Echter, de bepalingen van de vorige paragraaf, moet de gebruiker zich ook onthouden van:

Ongeautoriseerd of frauduleus gebruik maken van de Webruimte en / of de inhoud voor illegale doeleinden of effecten, verboden in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of dat op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan, het normale gebruik van services of documenten, bestanden en allerlei soorten inhoud die op een computer zijn opgeslagen, overbelasten, verslechteren of voorkomen.

Toegang krijgen tot of proberen toegang te krijgen tot beperkte bronnen of delen van de webruimte, zonder te voldoen aan de voorwaarden die voor dergelijke toegang vereist zijn.

Schade veroorzaken aan de fysieke of logische systemen van de Web Space, haar leveranciers of derden.

Het introduceren of verspreiden van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die waarschijnlijk schade zullen toebrengen aan de fysieke of logische systemen van het bedrijf, leveranciers of derden.

Probeer toegang te krijgen tot de gegevens van het bedrijf, externe providers en andere gebruikers, deze te gebruiken en / of te manipuleren.

Reproduceer of kopieer, distribueer, sta openbare toegang toe via elke vorm van openbare communicatie, transformeer of wijzig de inhoud, tenzij u de toestemming hebt van de eigenaar van de overeenkomstige rechten of dit wettelijk is toegestaan.

Verwijder, verberg of manipuleer de aantekeningen over intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere gegevens die de rechten van het bedrijf of derden die in de inhoud zijn opgenomen, evenals de technische beschermingsmiddelen of alle informatiemechanismen die in de inhoud kunnen worden opgenomen, identificeren. .

Verkrijg en probeer de inhoud te verkrijgen met behulp van andere middelen of procedures dan die, afhankelijk van het geval, voor dit doel beschikbaar zijn gesteld of uitdrukkelijk zijn aangegeven op de webpagina's waar de inhoud zich bevindt of, in het algemeen, van degene die gewoonlijk op internet worden gebruikt omdat ze geen risico inhouden van beschadiging of buitengebruikstelling van de webruimte en / of de inhoud.

In het bijzonder, louter indicatief en niet uitputtend, verbindt de Gebruiker zich ertoe geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, foto's, opnamen, software en, in het algemeen elk soort materiaal dat: • op enigerlei wijze in strijd is met, kleineert of in strijd is met de grondrechten en openbare vrijheden die grondwettelijk, in internationale verdragen en in de rest van de huidige wetgeving zijn erkend • criminele, lasterlijke aansporingen aanmoedigt, aanzet of bevordert , lasterlijke, gewelddadige acties of, in het algemeen, in strijd met de wet, de goede zeden, de algemeen aanvaarde goede gewoonten of de openbare orde. • Aanzetten tot, aanzetten tot of promoten van discriminerende acties, houdingen of gedachten op grond van geslacht, ras, religie, overtuiging, leeftijd of • Producten, elementen, berichten en/of diensten van . opnemen, beschikbaar stellen of toegang verlenen tot crimineel, gewelddadig, beledigend, schadelijk, vernederend of, in het algemeen, in strijd met de wet, de goede zeden en de algemeen aanvaarde goede zeden of openbare orde. Veroorzaakt of kan een onaanvaardbare staat van angst of angst veroorzaken • Induceert of aanzet tot gevaarlijke praktijken, riskant of schadelijk voor de gezondheid en het mentale evenwicht. • Het wordt beschermd door de wetgeving inzake intellectuele of industriële bescherming die toebehoort aan de samenleving of aan derden zonder dat het beoogde gebruik is geautoriseerd • In strijd is met de eer, persoonlijke en familiale privacy of het imago van individuen • Is enige vorm van reclame • Bevat elk type virus of programma dat de normale werking van de Web Space verhindert.

Als u een wachtwoord krijgt om toegang te krijgen tot sommige diensten en/of inhoud van de Web Space, bent u verplicht dit zorgvuldig te gebruiken en te allen tijde geheim te houden. Bijgevolg is hij verantwoordelijk voor de juiste bewaring en vertrouwelijkheid ervan, en verbindt hij zich ertoe deze niet, tijdelijk of permanent, aan derden over te dragen of om buitenstaanders toegang te verlenen tot de bovengenoemde diensten en/of inhoud. Evenzo bent u verplicht het bedrijf op de hoogte te stellen van elk feit dat kan leiden tot oneigenlijk gebruik van uw wachtwoord, zoals, maar niet beperkt tot, diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang, om door te gaan met de onmiddellijke annulering ervan. Bijgevolg zal het bedrijf, zolang de bovenstaande kennisgeving niet wordt gedaan, vrijgesteld zijn van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het oneigenlijk gebruik van zijn wachtwoord, waarbij het zijn verantwoordelijkheid is voor elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud en/of diensten van de webruimte door eender welke onwettige derde. Als u nalatig of opzettelijk niet voldoet aan een van de verplichtingen die zijn vastgelegd in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, bent u aansprakelijk voor alle schade die voor het bedrijf uit deze schending kan voortvloeien.

 1. VERANTWOORDELIJKHEDEN

Voortdurende toegang is niet gegarandeerd, noch de juiste weergave, download of bruikbaarheid van de elementen en informatie op het web die kan worden belemmerd, gehinderd of onderbroken door factoren of omstandigheden die buiten zijn controle liggen. Het is niet verantwoordelijk voor de beslissingen die kunnen worden genomen als gevolg van toegang tot de aangeboden inhoud of informatie.

De service kan worden onderbroken of de relatie met de gebruiker kan onmiddellijk worden opgelost, als wordt vastgesteld dat het gebruik van zijn webruimte, of een van de daarin aangeboden services, in strijd is met deze algemene gebruiksvoorwaarden.Nee Wij zijn verantwoordelijk voor schade , verliezen, claims of kosten die voortvloeien uit het gebruik van de webruimte.

Het is alleen verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk verwijderen van de inhoud die dergelijke schade kan veroorzaken, op voorwaarde dat dit wordt gemeld. In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor enige schade die onder meer kan voortvloeien uit:

Storingen, onderbrekingen, storingen, weglatingen, telefoonstoringen, vertragingen, blokkades of onderbrekingen in de werking van het elektronische systeem, veroorzaakt door gebreken, overbelasting en fouten in de telecommunicatielijnen en -netwerken, of door enige andere oorzaak buiten de wil van het bedrijf.

Onrechtmatige inmenging door het gebruik van kwaadaardige programma's van welke aard dan ook en via elk communicatiemiddel, zoals computervirussen of andere.

Oneigenlijk of ongepast misbruik van de webruimte.

Beveiligings- of navigatiefouten veroorzaakt door een storing in de browser of door het gebruik van niet-bijgewerkte versies ervan. De beheerder van de webruimte behoudt zich het recht voor om alle inhoud of informatie aanwezig in de webruimte geheel of gedeeltelijk in te trekken.

Het bedrijf sluit elke verantwoordelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan misbruik van de diensten die vrij beschikbaar zijn en worden gebruikt door de gebruikers van de webruimte. Evenzo is het ontheven van elke verantwoordelijkheid voor de inhoud en informatie die kan worden ontvangen als gevolg van de formulieren voor het verzamelen van gegevens, en is het alleen hetzelfde voor het leveren van vraag- en twijfeldiensten. Aan de andere kant, in het geval van het veroorzaken van schade als gevolg van illegaal of onjuist gebruik van genoemde diensten, kan de Gebruiker worden geclaimd voor de veroorzaakte schade of verliezen.

U vrijwaart het bedrijf tegen eventuele schade die voortvloeit uit claims, acties of eisen van derden als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de Web Space. Evenzo stemt u ermee in schadeloos te stellen voor alle schade die voortvloeit uit uw gebruik van "robots", "spiders", "crawlers" of soortgelijke hulpmiddelen die worden gebruikt voor het verzamelen of extraheren van gegevens of enige andere actie van uw kant die een onredelijke belasting vormt voor de werking van de webruimte.

 1. HYPERLINKS

De Webruimte kan links bevatten naar andere webruimten, beheerd door derden, om de toegang van de Gebruiker tot de informatie van samenwerkende en/of sponsorende bedrijven te vergemakkelijken. In overeenstemming hiermee is het bedrijf niet verantwoordelijk voor de inhoud van genoemde Web Spaces, noch kan het garant staan ​​of/of de diensten en/of informatie aanbieden die via links van derden aan derden kunnen worden aangeboden.

De gebruiker krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om links naar de hoofdpagina van de webruimte te maken, uitsluitend voor privé en niet-commercieel gebruik. De webruimten die een link naar onze webruimte bevatten (i) mogen hun relatie niet verkeerd voorstellen of beweren dat een dergelijke link is geautoriseerd, noch handelsmerken, benamingen, handelsnamen, logo's of andere onderscheidende tekens van ons bedrijf bevatten; (ii) mag geen inhoud bevatten die kan worden beschouwd als slechte smaak, obsceen, beledigend of controversieel, die aanzet tot geweld of discriminatie op basis van geslacht, ras of religie, in strijd met de openbare orde of illegaal; (iii) mag niet linken naar een andere pagina van de Web Space dan de hoofdpagina; (iv) moet linken naar het adres van de webruimte zelf, zonder dat de webruimte die de link maakt de webruimte mag reproduceren als onderdeel van zijn website of binnen een van zijn "frames" of een "browser" moet maken op een van de de pagina's van de webruimte. Het bedrijf kan te allen tijde verzoeken om een ​​link naar de webruimte te verwijderen, waarna het onmiddellijk moet overgaan tot het verwijderen ervan.

Het bedrijf heeft geen controle over de informatie, inhoud, producten of diensten die worden aangeboden door andere webruimten die links naar de webruimte hebben gelegd.

 1. GEGEVENSBESCHERMING

Om van sommige Diensten gebruik te kunnen maken, moet de Gebruiker vooraf bepaalde persoonsgegevens verstrekken. Het bedrijf zal deze gegevens automatisch verwerken en de bijbehorende beveiligingsmaatregelen toepassen, allemaal in overeenstemming met de RGPD, LOPGDDD en LSSI. De Gebruiker heeft toegang tot het beleid dat wordt gevolgd bij de verwerking van persoonlijke gegevens, evenals het vaststellen van de eerder vastgestelde doeleinden, onder de voorwaarden die zijn gedefinieerd in het Privacybeleid.

 1. COOKIES

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om "cookie"-technologie te gebruiken in de Web Space, om u te herkennen als een frequente Gebruiker en om uw gebruik van de Web Space te personaliseren door uw taal vooraf te selecteren, of meer gewenste of specifieke inhoud.

Cookies verzamelen het IP-adres van de gebruiker, Google is verantwoordelijk voor de verwerking van deze informatie.

Cookies zijn bestanden die via een webserver naar een browser worden gestuurd om de navigatie van de gebruiker in de webruimte vast te leggen, wanneer de gebruiker de ontvangst ervan toestaat. Indien u dit wenst, kunt u uw browser zo configureren dat hij op het scherm wordt geïnformeerd over de ontvangst van cookies en de installatie van cookies op uw harde schijf verhindert. Raadpleeg de instructies en handleidingen van uw browser voor meer informatie.

Dankzij cookies is het mogelijk dat de browser van de computer die door de Gebruiker wordt gebruikt kan worden herkend om inhoud aan te bieden en de browse- of advertentievoorkeuren van de Gebruiker aan te bieden aan de demografische profielen van de Gebruikers en om de bezoeken te meten en verkeersparameters, monitor de voortgang en het aantal inzendingen.

 1. VERKLARINGEN EN GARANTIES

In het algemeen zijn de inhoud en diensten die in de Web Space worden aangeboden louter informatief. Door ze aan te bieden, wordt daarom geen enkele garantie of verklaring verleend met betrekking tot de inhoud en diensten die worden aangeboden in de Webruimte, inclusief bijvoorbeeld garanties van wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, waarachtigheid, nauwkeurigheid of verkoopbaarheid, behalve in de voor zover dergelijke verklaringen en garanties niet door de wet kunnen worden uitgesloten.

 1. OVERMACHT

Het bedrijf is in het geheel niet verantwoordelijk in geval van onmogelijkheid om service te verlenen, indien dit te wijten is aan langdurige onderbrekingen van de elektrische voeding, telecommunicatielijnen, sociale conflicten, stakingen, opstanden, explosies, overstromingen, handelen en nalaten van de overheid, en in het algemeen alle gevallen van overmacht of een toevallige gebeurtenis.

 1. GESCHILLENBESLECHTING. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze algemene gebruiksvoorwaarden, evenals het gebruik van de webruimte, worden beheerst door de Mexicaanse wetgeving en die van elk land dat deel uitmaakt van COMUSAV.

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet-afdwingbaar of nietig is op grond van de toepasselijke wetgeving of als gevolg van een gerechtelijke of administratieve beslissing, zal deze onafdwingbaarheid of nietigheid deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet onafdwingbaar maken of null als geheel. In dergelijke gevallen zal het bedrijf overgaan tot wijziging of vervanging van genoemde bepaling door een andere die geldig en afdwingbaar is en die, voor zover mogelijk, het doel en de claim bereikt die in de oorspronkelijke bepaling zijn weergegeven.

COMUSAV-menu

in contact te blijven

We nodigen je uit om lid te worden van een van onze speciale gemeenschappen die we op Telegram hebben.

+ 56,300 abonnees

+ 4,500 abonnees

+ 1,200 abonnees